muzik-misyon-ve-vizyon

MÜZİK BÖLÜMÜ MİSYON BİLDİRGESİ

Müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürünün zenginleştirilmesini kapsar.

MÜZİK BÖLÜMÜ VİZYON BİLDİRGESİ

Müziğin her türünde nitelikli olanı niteliksizden ayırt edebilen, ülkemiz, Avrupa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Müzik Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları olarak;

Bu program ile öğrencilerin;

1. İstiklal Marş’ımızla beraber millî birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren diğer marşlarımızı da doğru ve etkili seslendirmenin önemini benimsemeleri,
2. Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaları,
3. Atatürk’ün müzik görüşleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla ulaşılan aşamaları takip etmeleri,
4.İyiye ve güzele yönelerek iyi alışkanlıklar edinmeleri,
5. Anlama, anlatma ve yaratma gücünü geliştirmeleri,
6. Entelektüel merakını geliştirmeleri,
7.Müziğe yönelik olumlu tutum sergileyerek öz güvenini ve yaratıcılığını geliştirmeleri,
8. Araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma gücünü geliştirmeleri,
9. İlgi ve yeteneği doğrultusunda müzik etkinliklerine yönelmeleri (şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı çalışmalar, araştırma),
10. Müziksel bilgi, görgü, ilgi, istek ve yeteneğini geliştirmeleri,
11. Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanmaları,
12. Müziksel algı ve bilgilenme ile müziksel temel okuma ve yazma becerisine sahip olmaları,
13. Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkisini kurarak estetik duygularını geliştirmeleri,
14. Bilinçli bir müzik dileyicisi olmaları,
15. Müzik dağarcığı oluşturmaları,
16. Ülkemiz müzik türleri ile birlikte evrensel bir müzik kültürüne sahip olmaları amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN VİZYONU

Müzik Dersi Öğretim Programı öğrenci merkezli eğitim ve aktif öğrenme yaklaşımlarından hareketle öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaçlamaktadır.

• Bu yolla öğrenciye sevgi, saygı ve güven ortamı sunarak topluma;
• Bilgili, görgülü, duyarlı ve sorumluluk sahibi,
• Sağlıklı, dengeli, insancıl, kendisiyle ve çevresiyle barışık,
• Kendini ve toplumu sürekli geliştiren,
• Ulusal ve uluslararası değerleri tanıyan,
• Vatanını ve milletini seven ve aynı zamanda uluslararası düzeyde ülkesini temsil edebilen,
• Bilinçli, mutlu, özgür kişilikli ve öz güven sahibi bireyler kazandırmayı hedeflemektedir.

PROGRAMIN MİSYONU

Müzik Dersi Öğretim Programı’nın ilkeleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

• Müziği anlayarak dinleyen, bilinçli, estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek
• Söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlayarak kuramsal müzik bilgileri ile öğrencilerin müziği bilgi düzeyine aktarmalarına yardımcı olmak
• Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen müziksel donanıma sahip bireyler yetiştirmek
• Müzik yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olmak
• Ulusal ve uluslararası müzik eserlerini değerlendirebilecek kültürel ve tarihsel perspektif kazandırmak

Yorum Yazın: